Totalt (netto): NOK 0

Generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

 

Disse generelle vilkårene og betingelsene for den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen ble utarbeidet i samråd med forbrukerforeningen Consumentenbond innenfor rammen av Self-Regulation Co-ordination Group (CZ) i Social and Economic Council og vil tre i drift fra 1. januar 2011.

 

Disse generelle vilkårene skal brukes av alle medlemmer av den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen med unntak av finansielle tjenester i henhold til finanstilsynsloven (Wft) og så langt disse tjenestene er underlagt tilsyn av den nederlandske myndigheten for finansmarkeder (AFM).

 

Innhold:

 

Artikkel 1 – Definisjoner

Artikkel 2 – Virksomhetens identitet

Artikkel 3 – Anvendelse

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Kontrakten

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Kostnader ved benyttelse av angrerett

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

Artikkel 9 - Prisen

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Artikkel 12 - Langsiktige transaksjoner

Artikkel 13 - Betaling

Artikkel 14 – Klagebehandling

Artikkel 15 - Tvister

Artikkel 16 - Bransjegaranti

Artikkel 17 – Ytterligere og motstridende bestemmelser

Artikkel 18 - Endring av Thuiswinkels generelle vilkår og betingelser

 

Artikkel 1 – Definisjoner

 

Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene:

 

1.       Angrefrist: Perioden hvor forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett

2.       Forbruker: Den fysiske personen som ikke opptrer ved utøvelse av et yrke eller en virksomhet og inngår en fjernavtale med virksomheten

3.       Dag: Kalenderdag

4.       Langsiktig transaksjon: En fjernavtale knyttet til en serie produkter og/eller tjenester hvor forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over tid

5.       Bærekraftig databærer: Enhver måte forbrukeren eller virksomheten kan registrere sine personlige opplysninger på en slik måte at de muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon

6.       Angrerett: Muligheten for forbrukeren til å angre fra fjernavtalen innen angrefristen

7.       Bedrift: Den fysiske eller juridiske personen som tilbyr fjernprodukter og/eller -tjenester til forbrukere

8.       Avstandsavtale: En avtale hvor det utelukkende benyttes en eller flere fjernkommunikasjonsteknikker i forbindelse med et system organisert av virksomheten for fjernsalg av produkter og/eller tjenester frem til og med fullførelse av avtalen

9.       Fjernkommunikasjonsteknikk: Et middel som kan brukes for å avslutte en avtale uten at forbruker og bedrift møter hverandre


 

Artikkel 2 - Virksomhetens identitet

 

Navn entreprenør: Solits, Konstituert under navnet/navnene: Solits B.V.

Fysisk adresse:

Linnewever 5

2292 JG Wateringen

Nederland

Telefonnummer: 00 31 (0)174 88 16 88 / 00 47 920 61 074

Telefontilgjengelighet: Fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til 17.00.

 

E-postadresse: mariana@pidestallerogmontre.no

Nettsted: www.pidestallerogmontre.no

 

Handelskammernummer: 76690865

MVA.-ID nr.: NL860751600B01

 

Skulle virksomheten til virksomheten være underlagt et relevant lisenssystem: Dataene til tilsynsmyndigheten.

 

Skal virksomheten utøve et lovregulert yrke:

-          Fagforeningen eller organisasjonen den er tilknyttet

-          Yrkestittelen, byen/byen i EU eller EØS hvor denne ble innvilget

-          En henvisning til yrkesreglene som gjelder i Nederland og instruksjoner om hvor og hvordan disse yrkesreglene kan fås tilgang til

 

Artikkel 3 – Anvendelse

 

1.       Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra virksomheten og for enhver fjernavtale som inngås mellom virksomheten og en forbruker.

2.       Før inngåelsen av fjernavtalen vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil virksomheten før fjernavtalen inngås indikere at de generelle vilkårene er tilgjengelige for innsyn i virksomhetens lokaler og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren så raskt som mulig, på forbrukerens forespørsel.

3.       Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, vil forbrukeren, i motsetning til forrige avsnitt, og før fjernavtalen inngås, bli gitt teksten til disse generelle vilkårene elektronisk, på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre dem på en bærekraftig databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil virksomheten før inngåelse av fjernavtalen angi hvor de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres elektronisk og at de på hans anmodning vil bli sendt til forbrukeren, gratis, enten elektronisk eller i noen andre vei.

4.       I tilfeller der spesifikke produkt- eller tjenesterelaterte vilkår og betingelser gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd analogt og forbrukeren kan alltid påberope seg det gjeldende vilkåret som er mest fordelaktig for ham ved motstridende generelle vilkår.

 

Artikkel 4 – Tilbudet

 

1.       Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, vil dette være uttrykkelig nevnt i tilbudet.

2.       Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en forsvarlig vurdering av tilbudet. Dersom virksomheten benytter seg av illustrasjoner, vil disse være en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Virksomheten er ikke bundet av åpenbare feil i tilbudet.

3.       Ethvert tilbud vil inneholde slik informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter det innebærer å akseptere tilbudet. Dette inkluderer spesielt:

o    prisen, inkludert avgifter

o    eventuelle leveringskostnader

o    måten kontrakten skal inngås på og hvilke handlinger dette vil kreve

o    om angreretten gjelder eller ikke

o    betalingsmåten, leveringen eller gjennomføringen av kontrakten

o    fristen for å akseptere tilbudet, eller perioden for å overholde prisen

o    størrelsen på tariffen for fjernkommunikasjon, dersom kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsteknikken beregnes på annet grunnlag enn grunntariffen

o    hvis en kontrakt er innlevert etter at den er inngått, måten forbrukeren kan få tilgang til denne på

o    måten forbrukeren kan få informasjon om handlinger han ikke ønsker å foreta før avtaleinngåelse, samt måten han kan rette i disse før avtaleinngåelse

o    språkene som, i tillegg til nederlandsk, kontrakten kan inngås på

o    atferdsreglene som virksomheten er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene på elektronisk

o    minimumsvarigheten av fjernkontrakten, ved en langsiktig transaksjon

 

Artikkel 5 – Kontrakten

 

1.       Avtalen inngås, med forbehold om det som er fastsatt i punkt 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og betingelsene som er fastsatt derved er oppfylt.

2.       Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil virksomheten umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Forbrukeren kan heve avtalen så lenge denne aksepten ikke er bekreftet.

3.       Dersom kontrakten inngås elektronisk, vil virksomheten iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og det vil sikre et sikkert webmiljø. Dersom forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil virksomheten iverksette passende sikkerhetstiltak.

4.       Virksomheten kan – innenfor rammen av gjeldende lover – innhente opplysninger om forbrukerens mulighet til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om fakta og forhold som har betydning for forsvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom denne undersøkelsen gir virksomheten egnet grunn til å avslå å inngå kontrakten, har det rett til, støttet av grunner, å avvise en bestilling eller søknad eller binde gjennomføringen av den til spesielle betingelser.

5.       Sammen med produktet eller tjenesten vil virksomheten sende forbrukeren følgende informasjon, skriftlig, eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en bærekraftig databærer:

1.       kontoradressen til virksomheten forretningssted der forbrukeren kan sende inn klager

2.       vilkårene for forbrukeren kan benytte seg av angreretten og metoden for dette, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten

3.       informasjon om garantier og ettersalgsservice

4.       dataene inkludert i artikkel 4, nr. 3 i disse vilkårene, med mindre virksomheten allerede har gitt forbrukeren disse før avtaleinngåelsen

5.       kravene for å heve kontrakten, dersom kontraktens varighet overstiger ett år eller er av ubestemt varighet

6.    Ved en langsiktig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun for første          levering.

 

 

Artikkel 6 - Angrerett

 

Ved levering av produkter:

 

1.       Ved kjøp av produkter kan forbrukeren heve avtalen, uten begrunnelse, innen 14 dager etter kjøpet. Starten av denne perioden er den første dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og kunngjort til virksomheten.

2.       I løpet av denne angrefristen vil forbrukeren behandle produktet og dets emballasje med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet så langt det er nødvendig for å kunne vurdere om han ønsker å beholde produktet. Dersom han ønsker å benytte sin angrerett, vil han returnere produktet til virksomheten, med alle tilhørende komponenter, og – så langt det er rimelig mulig – i original stand og emballasje, i samsvar med rimelig og oversiktlig instruksjoner som ble levert av virksomheten.

 


 

Ved levering av tjenester:

 

1.       Ved levering av tjenester kan forbrukeren uten begrunnelse heve avtalen innen 14 dager etter kjøpet fra den dagen avtalen ble inngått.

2.       For å gjøre bruk av sin angrerett vil forbrukeren handle i henhold til rimelige og klare instruksjoner som virksomheten ga da tilbudet ble gitt og/eller senest ved levering.

 

Artikkel 7 – Kostnader ved benyttelse av angrerett

 

1.       Dersom en forbruker benytter seg av sin angrerett, er han ansvarlig for maksimalt kostnadene ved å returnere varene.

2.       Dersom forbrukeren har betalt en sum, vil virksomheten refundere denne summen så raskt som mulig, dog senest innen 30 dager etter at varene ble returnert eller etter angreretten.

 

Artikkel 8 – Utelukkelse av angreretten

 

1.       Virksomheten kan utelukke forbrukeren fra å ha angrerett så langt det er fastsatt i paragraf 2 og 3 i denne artikkelen. Utelukkelsen av angreretten er kun gyldig dersom virksomheten tydelig har gitt uttrykk for dette ved tilbudet, eller i det minste i god tid før avtaleinngåelsen.

2.       Utelukkelse fra angreretten er kun mulig for produkter:

1.       som er opprettet av virksomheten i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner

2.       som åpenbart er av personlig karakter

3.       som ikke kan returneres på grunn av deres natur

4.       som kan forringes eller utløpe raskt

5.       hvis kurs er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som virksomheten ikke har innflytelse over

6.       for individuelle aviser og magasiner

7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare, hvorved forbrukeren har brutt forseglingen

      3.  Utelukkelse fra angreretten er kun mulig for tjenester:

a) knyttet til overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som    skal utføres på en gitt dato eller i en gitt periode

b) hvis levering startet, med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren, før angrefristen var utløpt

c) knyttet til spill og lotterier

 

Artikkel 9 - Prisen

 

1.       I gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, bortsett fra prisendringer i merverdiavgiftstariffene.

2.       I motsetning til foregående ledd kan virksomheten tilby produkter eller tjenester til variable priser, i tilfeller hvor disse prisene er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som virksomheten ikke har innflytelse over. Tilbudet skal vise til denne lenken med svingninger og at eventuelle priser som er nevnt er veiledende priser.

3.       Prisøkninger innen tre måneder etter at kontrakten ble inngått er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.

4.       Prisøkninger mer enn tre måneder etter at kontrakten ble inngått er kun tillatt dersom virksomheten har fastsatt så mye og:

1.       de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller

2.       forbrukeren har rett til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.

5.       Priser oppgitt i tilbud om produkter eller tjenester inkluderer mva.

 

Artikkel 10 – Samsvar og garanti

 

1.       Virksomheten garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller kontrakten, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukbarhet og de lovbestemmelser og/eller myndighetsbestemmelser som eksisterte på datoen da kontrakten ble inngått. Dersom det er avtalt, sørger virksomheten også for at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

2.       Garantien gitt av virksomheten, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheter og krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor virksomheten i henhold til avtalen.

 

Artikkel 11 - Levering og utførelse

 

1.       Virksomheten vil utvise størst mulig aktsomhet ved mottak og gjennomføring av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.

2.       Leveringsstedet anses å være adressen som forbrukeren har oppgitt til virksomheten.

3.       Under hensyntagen til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil virksomheten gjennomføre aksepterte bestillinger med effektiv ekspedisjon, dog senest innen 30 dager, med mindre en lengre leveringstid er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller hvis leveransen ikke kan gjennomføres, eller kun delvis, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å kansellere kontrakten uten kostnad og rett til erstatning for mulige skader.

4.       Ved kansellering i henhold til foregående ledd, vil virksomheten refundere forbrukeren innbetalt beløp så raskt som mulig, dog senest innen 30 dager etter kanselleringen.

5.       Skulle levering av et bestilt produkt vise seg umulig, vil virksomheten forsøke å levere en erstatningsartikkel. At en erstatningsartikkel leveres vil fremgå tydelig og oversiktlig på en fornuftig måte, senest ved levering. Angreretten kan ikke utelukkes når det gjelder erstatningsartikler. Kostnadene ved returforsendelser belastes virksomheten.

6.       Risikoen for skade og/eller tap av produkter bæres av virksomheten frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en forhåndsutpekt og annonsert representant, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

 

Artikkel 12 - Langsiktige transaksjoner

 

1.       Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid, under hensyntagen til gjeldende oppsigelsesregler og en oppsigelsestid på maksimalt én måned.

2.       Maksimal gyldighet for en kontrakt inngått på ubestemt tid er to år. Dersom fjernkontrakten inneholder en stilltiende fornyelsesklausul, videreføres kontrakten som en kontrakt på ubestemt tid og maksimal oppsigelsestid etter videreføring av kontrakten vil være en måned.

 

Artikkel 13 – Betaling

 

1.       Så langt ingen annen dato er avtalt, skal beløp som skal betales av forbrukeren betales innen 14 dager etter starten av angrefristen som fastsatt i artikkel 6 nr. 1. Ved en avtale om å yte en tjeneste denne 14 dagers perioden begynner når forbrukeren mottar virksomheten bekreftelse på avtalen.

2.       Ved salg av produkter til forbrukere kan de generelle vilkårene aldri fastsette forskuddsbetaling utover 50 %. Der det er fastsatt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke påberope seg noen rettigheter overhodet i forhold til gjennomføringen av den eller de aktuelle bestillingen eller tjenestene før den fastsatte forskuddsbetalingen er utført.

3.       Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere til virksomheten eventuelle unøyaktigheter i oppgitt eller oppgitt betalingsdata.

4.       Ved manglende betaling fra forbrukerens side har virksomheten rett til, med lovbestemte begrensninger, å belaste forbrukeren rimelige kostnader som forbrukeren ble informert om på forhånd.

 

Artikkel 14 – Klagebehandling

 

1.       Virksomheten har en publisert klageprosedyre og skal behandle klagen i samsvar med denne klageprosedyren.

2.       Reklamasjon på oppfyllelse av kontrakten skal fremsettes for virksomheten uten opphold, beskrevet på en fullstendig og forståelig måte, etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

3.       Svar på klager sendt til virksomheten vil bli gitt innen en frist på 14 dager, regnet fra datoen for mottak. Dersom det forventes at det vil kreve mer tid for å behandle klagen, vil virksomheten svare innen 14 dager, bekrefte mottak og angi når forbrukeren kan forvente et mer omfattende svar.

4.       En klage på et produkt, en tjeneste eller virksomheten tjeneste kan også sendes inn via et klageskjema på forbrukerens side på nettsiden til den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen, https://www.thuiswinkel.org. Klagen sendes deretter til både det aktuelle virksomheten og den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen.

5.       Hvis klagen ikke kan løses i felles konsultasjon, vil tvisten bli underlagt tvisteløsningsmekanismen.

 

 

 

Artikkel 15 - Tvister

 

1.       Kontrakter som er inngått mellom virksomheten og forbrukeren og som er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene er kun underlagt nederlandsk lov.

2.       Tvister mellom forbrukeren og virksomheten om inngåelse eller utøvelse av kontrakter knyttet til produkter og tjenester som skal leveres av dette virksomheten kan bringes inn for Thuiswinkel-tvistkomiteen, P.O. Box 90600, 2509 LP i Haag, Nederland (www.sgc.nl).

3.       En tvist som bringes inn for Tvistemålsutvalget vil kun bli behandlet dersom forbrukeren først har fremmet sin klage til virksomheten uten opphold.

4.       Tvisten skal sendes skriftlig til Thuiswinkel-tvistkomiteen innen tre måneder etter at tvisten har oppstått.

5.       Hvis forbrukeren bestemmer seg for å sende tvisten til Thuiswinkel-tvistkomiteen, er virksomheten bundet av denne avgjørelsen. Hvis virksomheten har til hensikt å gjøre det, skal forbrukeren skriftlig erklære, innen fem uker etter anmodningen om innlevering fra virksomheten, om han ønsker at tvisten skal avgjøres av Thuiswinkel-tvistutvalget eller en kompetent dommer. Dersom forbrukeren ikke gir denne erklæringen til virksomheten innen fem uker, har virksomheten rett til å forelegge tvisten for en kompetent dommer.

6.       Thuiswinkel-tvistkomiteen skal gjøre en kjennelse underlagt betingelsene fastsatt i prosedyrereglene til Thuiswinkel-tvistkomiteen. Tildelingene fra Thuiswinkel-tvistkomiteen skal betraktes som en bindende tredjepartskjennelse.

7.       Thuiswinkel-tvistutvalget skal ikke behandle, eller fortsette å behandle, en fremlagt tvist dersom virksomheten får betalingsstans, er slått konkurs eller de facto har stoppet sin forretningsdrift, før Thuiswinkel-tvistutvalget har prøvd tvisten i en høring og en endelig dom er gitt.

8.       Hvis det i tillegg til Thuiswinkel-tvistutvalget, er en annen anerkjent tvisteløsningskomité eller en tvisteløsningskomité som er tilknyttet Consumer Affairs Dispute Resolution Committees Foundation (SGC, Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) eller Financial Services Complaints Board (Kifid, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), som er kompetent, er det kun Thuiswinkel Disputes Committee er kompetent i tvister hovedsakelig om måten fjernsalg og tjenester utføres på. For alle andre tvister skal den andre anerkjente tvisteløsningskomiteen eller tvisteløsningskomiteen som er tilknyttet SGC eller Kifid, være kompetent.

 

 

Artikkel 16 – Bransjegaranti

 

1.       Den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen garanterer oppfyllelsen av forpliktelsene til medlemmene i forhold til bindende råd pålagt dem av Thuiswinkel-tvistkomiteen, med mindre medlemmet bestemmer seg for å legge det bindende rådet inn for en domstol for verifisering innen to måneder etter datoen for rådet. Ved rettslig verifisering vil suspensjonen av garantien opphøre og garantien trer i kraft igjen når rettsavgjørelsen blir endelig og avgjørende, hvorved retten har erklært at det bindende rådet har bindende virkning. Den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen vil betale denne summen til forbrukeren inntil en maksimal sum på €10 000 per bindende råd. Ved beløp høyere enn € 10 000 per bindende råd, vil summen på € 10 000 bli betalt. I den grad summen er høyere enn €10 000, er den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen forpliktet til å gjøre rimelig tilstrekkelig innsats for å forfølge medlemmet til å oppfylle det bindende rådet.

2.       Anvendelse av denne garantien krever at forbrukeren sender inn en skriftlig klage til den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen og overfører kravet sitt på virksomheten til den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen. I den grad kravet mot virksomheten overstiger summen på €10 000, vil forbrukeren bli tilbudt muligheten til å overføre kravet sitt mot virksomheten på over €10 000 til den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen, hvoretter denne organisasjonen vil forfølge betaling av forbrukerens krav i retten i eget navn og for egen regning.

 

 

Artikkel 17 – Ytterligere og motstridende bestemmelser

 

Ytterligere bestemmelser, eller bestemmelser i strid med disse generelle vilkårene og betingelsene, skal ikke være til skade for forbrukerens interesser og skal inngås skriftlig eller på en slik måte at disse enkelt kan lagres på en bærekraftig databærer.

 

Artikkel 18 - Endring av Thuiswinkels generelle vilkår og betingelser

 

1.       Nederlandse Thuiswinkel-organisasjonen vil ikke endre disse generelle vilkårene og betingelsene uten å konsultere Consumentenbond-forbrukerforeningen.

2.       Endringer i disse generelle vilkårene vil først tre i kraft etter at de er publisert på riktig måte, til tross for at ved endringer i tilbudets gyldighetsperiode vil de beste bestemmelsene for forbrukeren ha forrang.

 

Adressen til den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen: P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nederland