Totalt (netto): NOK 0

(Norsk oversettelse av versjon av september 2023, nederlandsk versjon registrert hos handelskammeret)

 

Innhold:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Artikkel 3 - Anvendelse

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Avtalen

Artikkel 6 - Prisen

Artikkel 7 - Avbestilling

Artikkel 8 - Overholdelse av avtale og garanti

Artikkel 9 - Levering og gjennomføring

Artikkel 10 - Betaling

Artikkel 11 - Eiendomsforbehold

Artikkel 12 - Ansvar

Artikkel 13 – Ikke-henførbar mangel (force majeure)

Artikkel 14 - Immaterielle rettigheter

Artikkel 15 - Klager

Artikkel 16 - Tvister

 

 

Artikkel 1 - Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder i disse vilkår og betingelser:

1.       Dag: Kalenderdag;

2.       Digitalt innhold: Data som produseres og leveres i digital form;

3.       Varighetsavtale: En avtale som strekker seg til regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en viss periode;

4.       Bærekraftig databærer: Ethvert verktøy - inkludert e-post - som gjør det mulig for kunden eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er tilpasset det formålet informasjonen er ment for, og som tillater uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;

5.       Kunde: Den fysiske eller juridiske personen som handler i utøvelsen av sitt yrke eller virksomhet;

6.       Entreprenør: Den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til kunder, som Solits B.V.;

7.       Avstandsavtale: En avtale inngått mellom entreprenøren og kunden innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, hvor det frem til og med inngåelse av avtale utelukkende eller delvis benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;

8.       Skriftlig: I disse vilkårene og betingelsene betyr "skriftlig" også kommunikasjon via e-post, forutsatt at identiteten til avsenderen og integriteten til e-posten er tilstrekkelig etablert;

9.       Teknologi for fjernkommunikasjon: Midler som kan benyttes til avtaleinngåelse, uten at oppdragsgiver og entreprenør trenger å møtes i samme rom samtidig;

10.    Vilkår og betingelser: De generelle betingelsene for næringskunder til entreprenør som finnes i dette dokumentet; og

11.    Nettsted: Nettbutikkene til entreprenøren som tilbyr produkter og tjenester som kan kjøpes av kunder og som er tilgjengelige via www.plinths.co.uk, www.sokkel.nl, www.solits.eu, www.sokkel.be , www.socles.fr, www.socles.ch, www.socles.be, www.sockelundsaeulen.de, www.sockelundsaeulen.ch, www.sockelundsaeulen.at, www.podierogmontrer.dk, www.podierochmontrar.se, www.peanasypedestales.es, www.pidestallerogmontre.no.

 


 

 

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Navn entreprenør: Solits, Konstituert under navnet /navnene: Solits B.V.

Fysisk adresse:

Linnewever 5

2292 JG Wateringen

Nederland

Telefonnummer: 00 31 (0)174 88 16 88 / 00 47 920 61 074

Telefontilgjengelighet: Fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til 17.00.

 

E-postadresse: mariana@pidestallerogmontre.no

Nettsteder: www.plinths.co.uk , www.sokkel.nl, www.solits.eu, www.sokkel.be, www.socles.fr, www.socles.ch, www.socles.be, www.sockelundsaeulen. de, www.sockelundsaeulen.ch, www.sockelundsaeulen.at, www.podierogmontrer.dk, www.podierochmontrar.se, www.peanasypedestales.es, www.pidestallerogmontre.no.

 

Handelskammernummer: 76690865

MVA.-nr.: NL8607.51.600.B.01

 

Artikkel 3 - Anvendelse

1.       Disse vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenøren og for enhver avstandsavtale som inngås mellom entreprenøren og kunden.

2.       Dersom kunden i sin bestilling, bekreftelse eller kommunikasjon inkluderer bestemmelser eller betingelser som avviker fra, eller ikke fremgår av, vilkårene, så er disse kun bindende for entreprenøren dersom og i den grad entreprenøren uttrykkelig har akseptert dem skriftlig.

3.       Før avstandsavtalen inngås, gjøres teksten til disse vilkårene tilgjengelig for kunden. Dersom dette ikke er rimelig mulig, vil entreprenøren før avstandsavtalen inngås angi hvordan betingelsene kan sees av entreprenøren og at de vil bli tilsendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra kunden.

4.       Dersom avstandsavtalen inngås elektronisk, i strid med forrige avsnitt og før avstandsavtalen inngås, kan teksten til disse vilkårene gjøres tilgjengelig for kunden elektronisk på en slik måte at den er levert av kunden og kan lagret på en enkel måte på en bærekraftig databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før inngåelse av avstandsavtalen angis hvor vilkårene kan leses elektronisk og at de sendes gratis elektronisk eller på annen måte på forespørsel fra kunden.

5.       I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestebetingelser i tillegg til disse vilkårene, gjelder tredje og fjerde ledd mutatis mutandis, og ved motstridende vilkår kan kunden alltid påberope seg den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham.

6.       Hvis en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene viser seg å være ugyldige, påvirker ikke dette gyldigheten av hele vilkårene. Partene vil i så fall erstatte (en) ny(e) bestemmelse(r), som vil gi form til intensjonen med den opprinnelige bestemmelsen så langt det er juridisk mulig.

 

Artikkel 4 - Tilbudet

1.       Dersom et tilbud har en begrenset varighet eller er underlagt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.

2.       Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å tillate en riktig vurdering av tilbudet fra kunden. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys.

3.       Innholdet på nettstedet og tilbudet er utarbeidet med største omhu. Entreprenør kan imidlertid ikke garantere at all informasjon på nettsiden til enhver tid er korrekt og fullstendig. Alle priser, tilbudet og annen informasjon på nettsiden og i annet materiale som stammer fra entreprenøren er derfor med forbehold om åpenbare programmerings- og skrivefeil.

4.       Bilder, tegninger, prislister og lignende levert av entreprenør forblir entreprenørens eiendom og kan ikke kopieres eller utleveres til tredjepart uten deres skriftlige tillatelse på forhånd.

 


 

Artikkel 5 - Avtalen

1.       Avtalen inngås i det øyeblikket kunden aksepterer tilbudet og oppfyller de tilsvarende (betalings)forpliktelsene.

2.       Dersom oppdragsgiver har akseptert tilbudet elektronisk, vil entreprenøren umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan oppdragsgiver heve avtalen.

3.       Dersom et tilbud aksepteres av kunden, har entreprenøren rett til å tilbakekalle tilbudet innen 3 virkedager etter mottak av aksepten. Entreprenøren informerer umiddelbart kunden om en slik kansellering.

4.       Dersom avtalen inngås elektronisk, vil entreprenøren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Dersom kunden kan betale elektronisk, vil entreprenøren iverksette passende sikkerhetstiltak.

5.       Dersom det viser seg at kunden har gitt uriktige opplysninger ved aksept eller på annen måte inngåelse av avtalen, har entreprenøren rett til å oppfylle sin plikt først etter at riktig informasjon er mottatt.

6.       Dersom kunden etter tre virkedager etter bestilling ønsker at sine data skal justeres, slik som MVA.-nummeret eller navnet, vil entreprenøren belaste € 25 ekskl. MVA. for dette.

7.       For arbeid som det på grunn av sin art og omfang ikke sendes tilbud på eller ordrebekreftelse, anses fakturaen også som avtalen mellom partene, som også anses å gjenspeile avtalen nøyaktig og fullstendig.

8.       Endringer og/eller tillegg til avtalen kan kun avtales skriftlig.

9.       Entreprenøren har rett til, ved eller etter avtaleinngåelse, før (videre) ytelse, å kreve sikkerhet fra kunden for at både betaling og andre forpliktelser blir oppfylt.

10.    Entreprenøren kan informere seg innenfor tilgjengelige juridiske rammer om kunden kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en forsvarlig inngåelse av avstandsavtalen. Dersom entreprenøren på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel eller knytte særlige vilkår til gjennomføringen. Entreprenør som avslår søknaden på bakgrunn av undersøkelsen eller stiller særlige vilkår for dette, skal informere oppdragsgiver om dette snarest mulig, men senest innen tre dager etter avtaleinngåelse, med begrunnelse.

 

Artikkel 6 - Prisen

1.       Alle priser som er oppgitt på nettstedet og i annet materiale som stammer fra entreprenøren, er eksklusiv merverdiavgift (med mindre annet er oppgitt) og med mindre annet er oppgitt på nettstedet, unntatt andre skatter pålagt av noen regjering.

2.       Entreprenøren kan i motsetning til forrige ledd tilby produkter eller tjenester med variable priser som er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har innflytelse over. I dette tilfellet vil koblingen til svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser fremgå av tilbudet.

3.       Entreprenøren har rett til å endre avtalte priser fra to uker etter avtaleinngåelse. Oppdragsgiver som ikke er enig i endringen har rett til å heve avtalen uten at noen kostnader for dette belastes ham av entreprenøren.

4.       For varer som kunden ønsker å få tilsendt, bruker entreprenøren et minimumsbestillingsbeløp på € 50 eksklusiv mva. og eksklusiv fraktkostnader.

5.       Eventuelle tilleggskostnader, som leveringskostnader og betalingskostnader, er oppgitt på nettsiden og vises uansett i bestillingsprosessen.

 

Artikkel 7 - Avbestilling

Dersom kunden sier opp avtalen, belastes følgende avbestillingskostnader:

Administrasjonskostnader NOK 363,- ekskl. mva. og:

 

Dersom kunden kansellerer en bestilling mer enn 48 timer etter avtaleinngåelse, produktene er inkludert i basissortimentet på entreprenørens nettside og ikke er sendt enda, utgjør avbestillingskostnadene 20 % av avtalt pris. Hvis produktene er sendt, er kanselleringen ikke lenger mulig.

 

Dersom kunden kansellerer en bestilling der de bestilte produktene er skreddersydd for kunden, er kanselleringen kun mulig dersom produksjonen ikke har startet ennå.

 

Artikkel 8 - Overholdelse av avtale og garanti

1.       Entreprenøren garanterer at produktene, tjenestene og det digitale innholdet er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet, og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalebestemmelsene, og/eller myndighetens reguleringer.

2.       Dersom levert produkt, tjeneste eller digitalt innhold ikke er i samsvar med avtalen (manglende eller mangelfull levering), så skal oppdragsgiver informere entreprenøren om dette innen tre virkedager etter at han med rimelighet kunne ha oppdaget dette. Dersom kunden ikke gjør dette, kan han ikke lenger kreve noen form for reparasjon, erstatning, kompensasjon og/eller refusjon for denne mangelen.

3.       Dersom entreprenøren anser en klage som berettiget, vil de aktuelle produktene bli reparert, erstattet eller (delvis) refundert etter samråd med kunden. Entreprenør kan dermed henvise kunden til en produsent eller leverandør.

4.       Entreprenøren garanterer kun for det som er levert dersom mangelen er en direkte følge av material- og konstruksjonsfeil, og slik mangel er meldt skriftlig til entreprenøren innen seks måneder fra fakturadato.

5.       Dersom kunden ønsker å returnere produktet, basert på bestemmelsene i denne artikkelen, kan kunden returnere produktene. Dersom tilbakebetaling av allerede betalte beløp foretas, vil entreprenøren refundere disse beløpene innen 30 dager etter mottak av produktene. Returforsendelser fra kunde til entreprenør er for kundens egen regning og risiko.

6.       Det er mulig at produsenter og/eller leverandører tilbyr sine egne garantier. Disse garantiene tilbys ikke av entreprenøren. Dersom entreprenøren velger dette, kan han mekle ved å påberope seg disse garantiene fra kunden.

 

Artikkel 9 - Levering og gjennomføring

1.       Så snart bestillingen er mottatt av entreprenøren (se artikkel 5), vil entreprenøren sende produktene så snart som mulig, med behørig overholdelse av bestemmelsene i paragraf 3 i denne artikkelen.

2.       Entreprenøren har rett til å engasjere tredjeparter til å utføre forpliktelsene som følger av avtalen.

3.       Leveringsperioden per produkt er en bestemt periode, som tydelig vises på nettsiden eller ved avtaleinngåelse. Valg av transportør vil bli tatt av entreprenør.

4.       Produkter tyngre enn 25 kg eller av sensitivt materiale som (pleksi)glass sendes på pall. Pallen leveres foran døren og vil måtte transporteres inn av kunden selv, hvorved emballasje må fjernes av kunden.

5.       Leveringstidene er alltid omtrentlige og er ikke strenge tidsfrister. Dersom entreprenøren ikke er i stand til å levere produktene innen avtalt periode, skal han informere kunden om dette med en erklæring om forventet ny leveringstid. Dersom entreprenøren også overskrider denne leveringstiden, har oppdragsgiver kun rett til å kreve erstatning som maksimalt tilsvarer fakturaverdien eksklusiv merverdiavgift av de bestilte varene dersom forsinket eller manglende levering skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra entreprenøren. Umiddelbart etter hans melding om forsinket eller manglende levering, skal kunden informere entreprenøren om han fortsatt ønsker å oppfylle avtalen eller ønsker å oppheve den.

6.       Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, vil risikoen for produktene som skal leveres overgå til kunden så snart de er levert til oppgitt leveringsadresse. Dersom kunden bestemmer seg for å hente produktene, går risikoen over når produktene overføres.

7.       Dersom kunden, eller tredjemann utpekt av ham, ikke er tilstede til avtalt leveringstid på leveringsadressen for å motta produktene, har entreprenøren rett til å returnere produktene. Mot tilleggskostnader vil entreprenøren tilby produktene til kunden igjen på et annet tidspunkt og/eller en annen dag som fastsettes i samråd med kunden. Hvis levering viser seg umulig, vil ikke betalingsforpliktelsen bli kansellert. Eventuelle tilleggskostnader, inkludert for returforsendelsen, belastes kunden. Entreprenørens kostnader på grunn av forsinkelse forårsaket av kunden belastes kunden.

8.       Dersom den bestilte varen ikke lenger er tilgjengelig, vil entreprenøren bestrebe seg på å tilby kunden et lignende produkt av tilsvarende kvalitet. Kunden har da rett til å si opp avtalen vederlagsfritt.

 

Artikkel 10 - Betaling

1.       Kunden må foreta betalinger til entreprenøren i henhold til betalingsmåtene spesifisert i bestillingsprosedyren og eventuelt på nettstedet. Entreprenøren står fritt i valg av å tilby betalingsmåter og disse kan også endre seg fra tid til annen.

2.       Med mindre annet er avtalt, gjelder følgende forskuddsbetalingsplikt:

- Kunden må betale hele ordrebeløpet før avtalt leveringstid starter.

3.       Dersom det er avtalt betaling på kredittkonto, skal betaling skje innen 30 dager etter fakturadato, med mindre annet er avtalt.

4.       Dersom kunden ikke oppfyller sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, er han umiddelbart i mislighold etter loven uten at det kreves mislighold. Entreprenøren har rett til å øke det skyldige beløpet med de lovbestemte renter og entreprenøren har rett til å belaste oppdragsgiveren for utenrettslige inkassokostnader og eventuelle saksbehandlingskostnader han pådrar seg.

 

Artikkel 11 - Eiendomsforbehold

1.       Så lenge Kunden ikke har betalt for hele det avtalte beløpet, forblir alle leverte varer entreprenørens eiendom.

2.       Kunden er forpliktet til å oppbevare varene som er levert under eiendomsforbehold med tilbørlig aktsomhet og som gjenkjennelig eiendom til entreprenøren.

 

Artikkel 12 - Ansvar

1.       Med forbehold om forsett eller grov uaktsomhet er entreprenørens totale ansvar overfor oppdragsgiver for henførbar unnlatelse av å oppfylle avtalen begrenset til refusjon av maksimalt den prisen som er fastsatt for den avtalen (inkludert mva.). Dersom det foreligger en varighetsavtale, er nevnte ansvar begrenset til refusjon av beløpet som kunden skyldte entreprenøren i de tre månedene før det skadevoldende faktum.

2.       Entreprenørens ansvar overfor oppdragsgiver for indirekte skade, herunder i alle tilfeller - men uttrykkelig ikke utelukkende - følgeskader, tapt fortjeneste, tapte sparepenger, tap av data og skader som følge av driftsavbrudd, er utelukket.

3.       De foregående paragrafene gjelder ikke for skade påført av kunden ved videresalg fra kunden av produktene kjøpt fra entreprenøren til forbrukere, som følge av at sistnevnte utøver sine rettigheter overfor kunden på grunn av en mangel ved disse produktene.

4.       I den grad overholdelse ikke allerede er permanent umulig, oppstår entreprenørens ansvar overfor kunden på grunn av tilregnelig svikt i utførelsen av en avtale først etter at kunden umiddelbart og korrekt har varslet entreprenøren skriftlig, og derved fastsatt en rimelig frist for rettingen av mangelen, og entreprenøren fortsetter å komme til kort i oppfyllelsen av sine forpliktelser selv etter utløpet av denne perioden. Misligholdsvarselet skal inneholde en så detaljert beskrivelse som mulig av mangelen, slik at entreprenøren er i stand til å reagere adekvat.

5.       Betingelsen for at det skal foreligge rett til erstatning er alltid at kunden melder skaden skriftlig til entreprenøren så raskt som mulig, men senest innen 14 dager.

6.       Ved force majeure er entreprenøren ikke forpliktet til å erstatte eventuelle skader forårsaket av dette på kunden.

7.       Tekniske råd og informasjon om behandlings- og bruksmulighetene for produkter gis til kunden av entreprenøren etter beste kunnskap og innsats, så vel som etter teknikkens stand, uten resultatforpliktelse og uten noe ansvar fra sin side av entreprenøren. Entreprenøren er aldri ansvarlig for materialspesifikasjonene laget av ham.

 

Artikkel 13 - Ikke-henførbar mangel (force majeure)

1.       Force majeure foreligger dersom oppfyllelsen av avtalen er forhindret helt eller delvis, midlertidig eller på annen måte, av forhold utenfor partenes kontroll og/eller av forhold fra entreprenørens side som streik, personalproblemer, transportproblemer, værforhold inkludert manglende ytelse fra leverandører som entreprenøren kjøper noe fra.

2.       I tilfelle en force majeure-hendelse suspenderes partenes forpliktelser. Dersom force majeure-hendelsen varer lenger enn tre måneder, vil hver av de to avtalepartene ha rett til å oppløse avtalen ved å gi en skriftlig erklæring til den annen part for den del av den som ennå ikke er gjennomført, uten at forpliktet til å betale annen erstatning.

3.       Dersom entreprenøren ved starten av force majeure-hendelsen allerede delvis har oppfylt sine forpliktelser, eller bare delvis kan oppfylle sine forpliktelser, har den rett til å fakturere den utførte eller utførbare delen separat og kunden plikter å betale denne fakturaen som om den gjaldt en egen avtale.


 

 

 

Artikkel 14 - Immaterielle rettigheter

1.       Dersom oppdraget medfører at et verk leveres i henhold til Copyright Act 1912 (Auteurswet 1912) eller Uniform Benelux Act on Drawings and Models (Beneluxwet inzate tekeningen of modellen), forblir opphavsretten, tegnings- og/eller designrettighetene entreprenørens.

2.       Kunden har uttrykkelig forbud mot å reprodusere eller publisere verk levert av entreprenøren på en måte som er uforenlig med omfanget av avtalen. Kunden har heller ikke lov til å etablere patent til fordel for en virksomhet levert av entreprenøren, deponere det som tegning, modell eller som (del av) en logo.

 

Artikkel 15 - Klager

1.       Entreprenøren har en tilstrekkelig dokumentert klageprosedyre og behandler klager etter denne prosedyren.

2.       Reklamasjon på gjennomføring av avtalen skal fremsettes fullstendig og tydelig beskrevet til entreprenøren innen tre virkedager etter at kunden har oppdaget manglene.

3.       Klager som sendes inn til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever påregnelig lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen fristen på 14 dager med en kvitteringsmelding og en indikasjon på når kunden kan forvente et mer detaljert svar.

 

Artikkel 16 - Tvister

1.       Nederlandsk lov gjelder utelukkende for avtaler mellom entreprenøren og kunden som disse vilkårene og betingelsene gjelder for.

2.       Disse vilkårene og betingelsene er underlagt nederlandsk lov.

3.       Disse vilkårene og betingelsene er oversatt til flere språk for å gjøre det enkelt for alle kunder å lese og forstå disse vilkårene og betingelsene. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den nederlandske versjonen av disse vilkårene og betingelsene og enhver oversettelse av disse, vil alltid den nederlandske versjonen ha forrang.

4.       Skulle det oppstå tvister som følge av avtalen som ikke kan løses i minnelighet, vil disse bli forelagt den kompetente domstolen i det distriktet der entreprenøren er etablert. Entreprenør og kunde kan bli enige om å løse sine tvister ved hjelp av bindende råd eller voldgift.